മൗനം പൂക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ

അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ
മൗനം മാത്രം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന
നിമിഷത്തിലാണ് നാം പ്രണയിക്കുന്നത്

അറിയാത്ത നീ

കണ്ണിലെ നിഗൂഢത
ചുണ്ടിൽ രഹസ്യങ്ങൾ
നിന്നെ വായിക്കുവാൻ
എനിക്ക് ഇനിയും കഴിയുന്നില്ല !!

ഒടുവിൽ ഞാനും

പകലൊഴിയുന്നു കണ്ണിൽ
രാവ് ചേക്കേറുന്നു കൂട്ടിൽ
ഇരുട്ടിൽ ആളൊഴിഞ്ഞൊരു
ചാര് കസേര !!HotelHariharAyurvedaHeritageGallaryMonsoon-at-Harivihar

ഭയം

യക്ഷികഥയിലെ ഓർമ്മകൾ
കിതപ്പ് കൂട്ടുന്നു വീടെത്തുവാൻ
മുറി കൈ നീളുന്നു പിന്നിൽ !!