എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ
നെറുകയിൽ നിന്നും
പാതയോരങ്ങൾ
പിന്നിലേക്ക് ചലിക്കുന്നുണ്ട് ,
ഒപ്പം നീയും

Advertisements

നീ ഇല്ലായ്‌മയുടെ നിസ്സഹായതയിൽ
കവിതകുഞ്ഞുങ്ങൾ പിച്ച വെക്കുന്നു

അവസാനിക്കുന്നിടം

വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു
ചെറുകാറ്റേറ്റ് വിരലുകൾ അറ്റുവീഴുന്നു.

നിഴൽ പോലെ

എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലൊക്കെയും
ചുവരുകളിൽ നിന്റെ നിഴൽ
വന്നെത്തിനോക്കുന്നു

കാണാതീരം

നീണ്ട നഖം കൊണ്ട് വരഞ്ഞ
വിരലിലിൽ വേദന കിനിയുന്നു
തീരത്തു തണുപ്പ് വഴി മറക്കുന്നു

രാത്രിയാമം

സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രണയവുമായി
രതി ചേരുന്ന രാത്രികളിലാണ്
മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ കൂടു ചേക്കേറുന്നത്