അവസാനിക്കുന്നിടം

വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു
ചെറുകാറ്റേറ്റ് വിരലുകൾ അറ്റുവീഴുന്നു.

Advertisements

നിഴൽ പോലെ

എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലൊക്കെയും
ചുവരുകളിൽ നിന്റെ നിഴൽ
വന്നെത്തിനോക്കുന്നു

കാണാതീരം

നീണ്ട നഖം കൊണ്ട് വരഞ്ഞ
വിരലിലിൽ വേദന കിനിയുന്നു
തീരത്തു തണുപ്പ് വഴി മറക്കുന്നു

രാത്രിയാമം

സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രണയവുമായി
രതി ചേരുന്ന രാത്രികളിലാണ്
മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ കൂടു ചേക്കേറുന്നത്

തിരിച്ചു എത്തും വരെ

ഉച്ചരിക്കപ്പെടാത്ത വാക്കുകളുടെ വീർപ്പുമുട്ടലുണ്ട് നിന്റെ യാത്രക്ക്

മൗനം പൂക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ

അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ
മൗനം മാത്രം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന
നിമിഷത്തിലാണ് നാം പ്രണയിക്കുന്നത്